ریشه
کانال / Channel : در Google Analytics، کانال به مجموعه کلی منابعی اطلاق میشود که کاربر را به یک وبسایت هدایت کرده اند.

کانال / Channel

کانال / Channel

عبارات مرتبط :
دسته بندی :

توضیح :

کانال / Channel : در Google Analytics، کانال به مجموعه کلی منابعی اطلاق میشود که کاربر را به یک وبسایت هدایت کرده اند. در Google Analytics به طور پیشفرض دو گزینه برای انتخاب کانال وجود دارد. گزینه اول استفاده از کانال های اجتماعی، ارگانیک و مستقیم بوده و گزینه دوم شامل ایجاد کانال های دلخواه میشود.

کانال / Channel : در Google Analytics، کانال به مجموعه کلی منابعی اطلاق میشود که کاربر را به یک وبسایت هدایت کرده اند.
کانال / Channel : در Google Analytics، کانال به مجموعه کلی منابعی اطلاق میشود که کاربر را به یک وبسایت هدایت کرده اند.

پست های مرتبط

سئو کلاه سفید / White Hat SEO

Root Admin

کد ردیابی / قطعه ردیابی

Root Admin

HTML body

Root Admin

دیدگاهتان را بنویسید