ریشه
کتاب مدیریت و بازاریابی کتاب ها

دانلود مقاله فارسی بررسی وضع اقتصادی pdf

دانلود مقاله فارسی بررسی وضع اقتصادی pdf

دانلود مقاله فارسی بررسی وضع اقتصادی pdf
دانلود مقاله فارسی بررسی وضع اقتصادی pdf

هفته گذشته با انتشار ارقام رشد اقتصادی ضعیف سه ماهه نخست امریکا آغاز شد. اقتصاد امریکا تنها 2/0 درصد در دوره ساالنه در این مدت رشد کرد.

بخش تولید تحت فشار باقی ماند. هرچند شاخص کارخانهای موسسه مدیریت عرضه که فعالیتهای کارخانهای سراسر کشور را زیر نظر دارد در ماه آوریل در محدوده انبساطی یعنی 5/55 واحد قرار گرفت. اما این انبساط محدود و کند گزارش شده است.

شاخص اعتماد مصرفکننده در ماه آوریل 2/6 واحد کاهش یافته است. عمده نگرانی پاسخدهندگان در مورد کاهش اعتماد به عدم خوشبینی در مورد بازار کار مربوط بوده است.

البته آمار هفتگی متقاضیان جدید بیمه بیکاری در سطوح پایین قرار داشته و شاخص هزینه اشتغال نیز افزایش یافته که تصویر خوشایندی از بازار کار را نشان میدهد.

در پی اعمال سیاستهای انبساطی و فوق انبساطی از سوی بانک مرکزی اروپا، در منطقه یورو با افزایش تورم از سطح منفی به صفر درصد در ماه آوریل، خطر تورم منفی تا حد زیادی از بین رفته است.

اما بیکاری هنوز باال بوده و اعتماد اقتصادی کاهش یافته است. در مقابل برای اولین بار طی 43 ماه گذشته میزان وامدهی به بخش خصوصی توسط سیستم بانکی افزایش یافت.

بیشتر بخوانید:

دانلود مقاله فارسی معرفی گردشگری کشاورزی pdf

پست های مرتبط

دانلود مقاله فارسی کارآفرینی و شناخت ویژگی های روانشناختی در افراد کارآفرین pdf

Root Admin

دانلود مقاله فارسی معرفی گردشگری کشاورزی pdf

Root Admin

دانلود رایگان مقاله فناوری ساختار شکنانه و اثر آن در مدیریت کسب و کار pdf

Root Admin

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید